Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động cách mạng thực tiễn vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà lý luận, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những năm qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần luận giải và làm sáng tỏ tư tưởng ấy. Trong đó, cuốn sách “Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài” của Giáo sư Trần Nhâm, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản, là một công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh công phu và khá toàn diện, đi sâu làm rõ tư tưởng triết học, nhận thức luận Hồ Chí Minh.

hqdefault

Một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu: Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại

Hồ Chí Minh lớn lên trong cái nôi của phong trào yêu nước, tiếp thu giáo dục truyền thống yêu nước và lòng nhân ái từ gia đình, quê hương. Đồng thời, Người cũng tận mắt chứng kiến những cảnh cùng cực, đau thương, nỗi bất công ngang trái của người dân mất nước; những vinh nhục trong lòng những người Việt yêu nước thời kỳ lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh luôn ấp ủ ước mơ giải phóng dân tộc, quyết tâm tìm con đường cứu nước cứu dân. Khi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện và trải qua mười năm tìm đường cứu nước thì chủ nghĩa Lênin đã ra đời, tồn tại và phát triển thành chủ nghĩa Mác - Lênin.

Về khách quan mà nói, thời đại đã chuẩn bị sẵn cho Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh một tư tưởng tiên tiến, một thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng để nhìn ra thế giới cũng như nhìn về đất nước mình. Người đã có bước đột phá về tư duy lý luận trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào mình; Người đã bước lên vũ đài chính trị với hành trang là những tư tưởng đúng đắn, khoa học. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mang Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Hồ Chí Minh - nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh

Trong cuốn sách “Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài”, tác giả đã tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam; Hồ Chí Minh - Một thiên tài về chỉ đạo sách lược; Hồ Chí Minh - Kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - Một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước của dân, do dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; “Trước hết nói về Đảng”.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đóng góp quan trọng nhất của Người vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa dân tộc chân chính mà Người quan niệm là chủ nghĩa dân tộc hướng tới mục tiêu độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ nghĩa dân tộc mà Người lý giải được thể hiện ở mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở thuộc địa, là sự khẳng định tính tất yếu của phong trào giải phóng dân tộc. Và đó cũng chính là ham muốn tột bậc của Người: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

9ACC6EF7804EAB073351E821AD216B6FE4EC26E501E3860F6Cpimgpsh fullsize distrTừ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách đã mở rộng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng. Nắm rõ tình hình thực tiễn của thế giới và Việt Nam những năm 1930, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã khởi thảo và chỉ rõ con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Tầm cao về tư duy chiến lược của Hồ Chí Minh và Đảng ta chính là tầm nhìn bao quát, hiểu được bản chất ẩn náu bên trong những vấn đề cơ bản đề từ đó đề ra các chiến lược, chuyển hướng chiến lược hợp lý.

Đặc biệt chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. Đây là bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết được trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, từ kháng chiến chống Pháp tới cuộc kháng chiến chống Mỹ trường chinh, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, khi mà miền Bắc là hậu phương lớn sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi khó khăn, nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước.

Bên cạnh đó, điểm nhấn mạnh quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được triệt để vấn đề độc lập dân tộc, mới có thể mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân và xóa bỏ vĩnh viễn, áp bức, bóc lột.

Sự thiên tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh - vấn đề được tác giả xem như là trung tâm phân tích trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong tư duy mới về Đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Vấn đề triết học và nhận thức luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Điểm mới cuốn sách “Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài” là đi sâu làm rõ tư tưởng triết học và nhận thức luận Hồ Chí Minh. Mặc dù Hồ Chí Minh không đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề triết học nhưng không thể nói rằng toàn bộ hệ thống tư tưởng, lý luận của Người không mang dấu ấn của quan điểm duy vật triệt để trong triết học. Đặc điểm nổi bật của tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển.

Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ làm nổi bật phép biện chứng được hình thành một cách tự nhiên, sáng tạo từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau mà còn nhấn mạnh nhận thức luận của Người qua quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”.

Với số lượng hơn 600 trang, được trình bày khoa học, logic, cuốn sách “Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài” của giáo sư Trần Nhâm chứa đựng một khối lượng tri thức đồ sộ, cung cấp nhiều luận giải và những vận dụng thực tế trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, sống mãi trong tâm khảm dân tộc Việt, là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh càng cần được chú trọng và phát huy.

Nguyễn Thu Hằng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật