Trang chủ Kinh điển Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Hỏi - đáp)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Hỏi - đáp)

c giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 56.000đ

Trên cơ sở Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp theo nội dung, chương trình và kết cấu  tương xứng với nội dung, chương trình và kết cấu của giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng ở nước ta.

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 56.000đ

Trên cơ sở Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp theo nội dung, chương trình và kết cấu  tương xứng với nội dung, chương trình và kết cấu của giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng ở nước ta. Ngoài phần nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách còn giới thiệu những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.


Dưới dạng câu hỏi và trả lời, các tác giả đã cố gắng chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, lôgic nhất giúp cho bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đặc biệt, với một hệ thống tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực, các tác giả đã tổng hợp một cách đầy đủ các vấn đề quan trọng nhất và phân tích rõ được những mối quan hệ biện chứng của các vấn đề với nhau. Cuốn sách được kết cấu gồm các phần:

Phần mở đầu: Nhập môn những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, gồm 3 câu hỏi

Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin, gồm 33 câu hỏi

Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa có 30 câu hỏi

Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội gồm 30 câu hỏi


Qua việc trình bày, phân tích một cách ngắn gọn, cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, thiết thực và có hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời cũng giúp cho người học có thêm tài liệu học tập về môn học này,  cũng như quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng ta được thể hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.