Trang chủ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

dang vung manh dat nuoc ptTác giả: Nguyễn Phú Trọng

Số trang: 1.084 trang

Xuất bản: Tháng 6-2015

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gần năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, tranh thủ những thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ khóa XI của Đảng tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Nội dung cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu đạt được, nội dung cuốn sách cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó chỉ rõ mục tiêu, phương hướng cần tiếp tục được hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI (2011-2016). Sách gồm 1.084 trang, tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay.

Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định, vững vàng mục tiêu cách mạng, đồng thời góp phần nghiên cứu quán triệt chủ trường, đường lối của Đảng, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lan Hương