Trang chủ 70 năm ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2003 - 2015)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2003 - 2015)

I- Vị thế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) xác định việc tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành công của Đại hội lần thứ IX có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đường cho đất nước ta tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, trên lĩnh vực xuất bản, đầu năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành hai chỉ thị quan trọng. Đó là:

- Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27-1-2003 Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới. Chỉ thị xác định: Sách lý luận chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh và niềm tin chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái. Chỉ thị cũng khẳng định vai trò, vị trí nòng cốt của Nhà xuất bản trong việc xuất bản sách lý luận chính trị.

- Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 Về việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Chỉ thị nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó việc tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Đảng, cần được toàn Đảng thực hiện chặt chẽ, có chất lượng và hiệu quả.

Các chỉ thị số 20 và số 23 của Ban Bí thư đã tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho Nhà xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác xuất bản sách lý luận chính trị, các ấn phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tổng kết thực tiễn, góp phần bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới, bổ sung, phát triển đường lối, hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giải đáp những vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tiếp đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9-12-2003 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25-8-2004 Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản. Hai chỉ thị trên đã định hướng cơ bản cho công tác xuất bản sách của Nhà xuất bản trong tình hình mới.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật, ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị ra Quyết định số 68-QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Quyết định chỉ rõ: “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thươ, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước”. Nhiệm vụ của Nhà xuất bản là:

- Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thươ các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị; tham gia nghiên cứu các chươơng trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Nhà xuất bản. Được tổ chức “theo cơ cấu tổ chức của cơ quan sự nghiệp xuất bản có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên”, ngoài chức năng biên tập, xuất bản, Nhà xuất bản còn có thêm chức năng nghiên cứu khoa học. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản cũng có sự thay đổi với việc hình thành hội đồng khoa học - biên tập, gồm chủ tịch là giám đốc - tổng biên tập, các phó chủ tịch là các phó giám đốc - phó tổng biên tập.

Với vai trò, vị trí là cơ quan xuất bản chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản đã khẩn trương triển khai các chủ trương của Đảng, tập trung cao độ cho việc biên tập, xuất bản các văn kiện, tài liệu hướng dẫn và học tập các nghị quyết đại hội và hội nghị Trung ương, các tài liệu tổng kết quá trình đổi mới; triển khai các hướng đề tài mới với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, với các ban, bộ, ngành và các địa phương; triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai Đề án trang bị sách dành cho cơ sở xã, phường, thị trấn... Sách của Nhà xuất bản luôn bám sát định hướng chính trị, có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc tích cực bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng; góp phần vào việc giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần làm rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng; phục vụ các cuộc vận động lớn; tích cực góp phần nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn và triển khai các văn kiện đại hội và hội nghị Trung ương, sửa đổi, bổ sung và tuyên truyền, giới thiệu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II- Đổi mới toàn diện các mặt công tác của Nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa về hội nhập quốc tế

1. Tăng cường công tác biên tập, xuất bản, nâng cao chất lượng sách lý luận chính trị

1.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch đề tài xuất bản

Công tác kế hoạch đề tài xuất bản là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là công cụ quản lý trực tiếp hoạt động xuất bản nhằm bảo đảm cho Nhà xuất bản phát triển bền vững, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thể hiện trình độ tổ chức hoạt động xuất bản, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ biên tập, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà xuất bản. Thực hiện tốt công tác kế hoạch đề tài sẽ giúp cho Nhà xuất bản chủ động được trong khâu biên tập, xuất bản, khai thác được những đề tài có giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ khi có Quyết định số 68-QĐ/TW đến nay, công tác đề tài xuất bản ngày càng đi vào nền nếp, được cơ quan quản lý về nội dung và quản lý nhà nước đánh giá cao. Kế hoạch đề tài của Nhà xuất bản luôn bám sát định hướng chính trị, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản; đã bước đầu bảo đảm tính mục tiêu, tính dự báo, tính sáng tạo, tính hệ thống và tính khả thi, nhất là từ năm 2007 trở lại đây, công tác kế hoạch đề tài xuất bản từng bước đã được cụ thể hóa thành những công việc trọng tâm, đồng thời xác định tiến độ hoàn thành. Từng tháng, từng quý, lãnh đạo Nhà xuất bản yêu cầu rà soát lại việc thực hiện kế hoạch đề tài để có những điều chỉnh phù hợp. Kế hoạch được xây dựng từ dưới lên và từ trên xuống theo định hướng của lãnh đạo Nhà xuất bản và hoàn chỉnh qua nhiều lần góp ý kiến. Cách làm này một mặt đã loại bỏ được những đề tài không đủ tầm, không đúng chức năng, thiếu tính khả thi; mặt khác bổ sung được nhiều đề tài phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là các đề tài phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm.

Nhà xuất bản đã xây dựng phương thức biên tập - xuất bản sách khá đa dạng, phong phú: sách làm theo đơn đặt hàng của Nhà nước; sách tự phát hành; sách liên kết tiêu thụ trọn gói; sách làm theo phương thức thu quản lý phí…

Các phương thức làm sách nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của bạn đọc, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, yêu cầu chính trị - xã hội, tạo việc làm, đồng thời có điều kiện cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản.

Từ năm 2015, xuất phát từ tình hình thực tế (Cục Xuất bản chỉ cấp phép theo tháng), Nhà xuất bản không còn thực hiện kế hoạch đề tài hằng năm cho tất cả các loại sách, mà chỉ tập trung xây dựng kế hoạch đề tài sách Nhà nước đặt hàng, các loại sách còn lại chỉ thực hiện kế hoạch theo tháng. Với cách làm này, tính khả thi của kế hoạch đề tài đã được nâng cao hơn trước, từng bước khắc phục tình trạng khá nhiều đề tài đã đăng ký nhưng không thực hiện được kéo dài nhiều năm.

1.2. Đẩy mạnh hoạt động biên tập, xuất bản

 Trên cơ sở kế hoạch đề tài, hoạt động biên tập, xuất bản được Nhà xuất bản chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng sách xuất bản, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị được giao.

- Sách kinh điển, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin là mảng sách xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản trong 70 năm qua. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã làm không ít người hòai nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin. Song, Đảng ta vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định đó là học thuyết về sự phát triển và của sự phát triển. Trong những năm qua, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc nhiều cuốn sách kinh điển và sách giới thiệu các tác phẩm kinh điển, tiêu biểu là: C. Mác và Ph. Ăngghen tuyển tập; Tra cứu Toàn tập C. Mác và Ph. Ăngghen; V.I. Lênin toàn tập; V.I. Lênin tuyển tập; Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng; Một số vấn đề triết học Mác - Lênin, lý luận và thực tiễn; v.v..

Từ năm 2003 đến nay, Nhà xuất bản đã giới thiệu với bạn đọc nhiều bộ sách viết về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là: Hồ Chí Minh - Toàn tập (15 tập); Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập); Hồ Chí Minh - Tiểu sử; Bác Hồ sống mãi với chúng ta; Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang; Bác Hồ ở Việt Bắc; Thư ký Bác Hồ kể chuyện; Nhân cách Hồ Chí Minh; Trí tuệ và bản lĩnh Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại; Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người; Bí quyết thành công Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh - Con người của sự sống; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng; Chủ tịchHồ Chí Minh ngày này năm xưa; Hồ Chí Minh, Tâm và Tài của một người yêu nước; Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc; Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa, tập II; v.v..

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thươ Trung ương Đảng Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh mảng sách này, đã có hàng trăm đầu sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh được in và phát hành rộng rãi khắp cả nước với số lượng lớn. Có thể ghi nhận một số cuốn sách tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường giải phóng dân tộc; Góp phần tìm hiểu đặc sắc tư duy triết học Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh; Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên; Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn; Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài; v.v..

Mảng sách về tư tưởng Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách toàn diện, phong phú cả chiều rộng lẫn chiều sâu, được in với số lượng lớn, sau khi phát hành đã có ảnh hươởng tốt trong dơư luận xã hội. Với việc xuất bản mảng sách này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thươ Về việc đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, khi Đảng ta phát động Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Nhà xuất bản đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan biên soạn và xuất bản một sêri sách phục vụ Cuộc vận động này, trong đó có các đề tài sách trọng tâm được đông đảo bạn đọc trong cả nước đánh giá cao như: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử; Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân...

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2010), Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc 14 ấn phẩm đặc sắc, góp phần cung cấp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các cuốn: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người; Nhân cách Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh - Con người của sự sống; Bí quyết thành công Hồ Chí Minh; v.v.. Trong dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản một sêri sách, gồm 20 cuốn, in khổ nhỏ, giấy tốt, trình bày đẹp, trang trọng, phục vụ cho đông đảo bạn đọc, đặc biệt là khách tham quan ở các khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều cuốn sách đã được in rất nhiều lần như: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch; Vừa đi đường vừa kể chuyện; Hồ Chí Minh - Tiểu sử; Bác Hồ viết Di chúc; Học Hồ Chủ tịch chúng ta học gì; Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;...

Sách của Nhà xuất bản đã góp phần quan trọng làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng thời với việc xuất bản sách phục vụ Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản đã chủ động, sáng tạo xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà xuất bản; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục những thiếu sót, yếu kém, qua đó xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong giản dị, ý thức trách nhiệm, nhiệt tình công tác trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản sách của Nhà xuất bản.

- Sách lý luận và thực tiễn đổi mới:

Bước vào thế kỷ XXI, bối cảnh trong nước và quốc tế có những biến đổi to lớn. Đại hội lần thứ IX (tháng 4-2001), Đại hội lần thứ X (tháng 4-2006) và Đại hội lần thứ XI (tháng 1-2011) của Đảng ta tiếp tục triển khai sự nghiệp đổi mới rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do vậy, đề tài về đổi mới, đặc biệt là đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới tư duy về nền kinh tế thị trươờng định h-ướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy về con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn, v.v. là hệ thống các đề tài vừa cơ bản, vừa cấp bách của công tác biên tập, xuất bản mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xem là những định hướng lớn cần phải tập trung thực hiện.

Với mảng sách lý luận và thực tiễn đổi mới, Nhà xuất bản đã xuất bản nhiều ấn phẩm sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Các cuốn sách này đã làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đúc kết thực tiễn đổi mới làm cơ sở cho việc xây dựng Cương lĩnh, hoạch định đường lối, chính sách trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là các cuốn sách: Những bài nói và viết chọn lọc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Đảng phải có trí tuệ, có đủ năng lực và phẩm chất cách mạng tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Về các mối quan hệ lớn cần đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đổi mới sâu rộng, phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; v.v..

Về con đường phát triển quá độ rút ngắn lên chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản đã xuất bản một số cuốn sách có chất lượng như: Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; Kiên định đường lối đổi mới, Việt Nam vững bước tiến vào thế kỷ XXI; Về định hươớng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hơướng xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước; Vững bước trên con đường đã chọn; Đổi mới ở Việt Nam - Tiến trình, thành tựu và kinh nghiệm; ổn định chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam; Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta từ năm 1986 đến nay; Việt Nam đổi mới và phát triển; Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006); Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016);...

Mặt khác, trong khi hướng trọng tâm công tác biên tập, xuất bản vào những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới, Nhà xuất bản đặc biệt quan tâm đến mảng sách bàn về vấn đề đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế. Trong đổi mới tư duy kinh tế, Nhà xuất bản định hướng cho các cộng tác viên làm rõ nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, được xem là bước đột phá quan trọng trong việc đổi mới tư duy kinh tế của Đảng. Tiêu biểu cho mảng đề tài này là các cuốn sách: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam; Đổi mới và phát triển ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Một số vấn đề về quản lý kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Làm thế nào để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Sở hữu tập thể và kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch kinh doanh trong kinh tế thị trường; Phân phối trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; v.v..

Đóng góp đáng chú ý ở đây là các tác giả đã chứng minh và làm sáng tỏ sự đổi mới tư duy về nền kinh tế thị trường định hơướng xã hội chủ nghĩa. Các công trình xuất bản nhất trí cho rằng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quyết định chiến lược rất quan trọng, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế của Đảng ta.

Để góp phần nghiên cứu, giải thích và phát triển vấn đề mang tính đường lối mà Đại hội lần thứ IX, Đại hội lần thứ X và Đại hội thứ XI của Đảng đã chỉ ra, việc định hướng đưa vào kế hoạch xuất bản mảng đề tài quan trọng này được Nhà xuất bản chú trọng. Một số lượng lớn những cuốn sách về đề tài này được xuất bản khá tập trung, như: Việt Nam trên con đường đổi mới và phát triển kinh tế; Một số vấn đề sở hữu ở nước ta hiện nay; Cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay - Lý luận, thực trạng và giải pháp; Doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010; Kinh tế nhà nước và quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; Về thành phần kinh tế tư bản nhà nước; Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân - Lý luận và chính sách; Kinh tế tư nhân và quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay; v.v..

Trên cơ sở làm sáng tỏ tính tất yếu của việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, mảng sách trên đã gợi mở những vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận rằng: Cần phải từ bỏ cách hiểu cũ về định hơướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần theo lối phân chia một cách cứng nhắc kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nội bộ nền kinh tế quốc dân, định kiến và phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế tư nhân...; gợi mở nhiều luận điểm khá sâu sắc để cùng nhau tiếp tục nghiên cứu và có lời giải đáp.

Đề tài sách về văn hóa cũng được Nhà xuất bản quan tâm trong kế hoạch biên tập, xuất bản. Từ năm 2003 đến nay, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc nhiều đầu sách nghiên cứu về văn hóa như: Xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; Đề cơương văn hóa - Chặng đường 60 năm; Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Về phát triển văn hóa và xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất; Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; Mấy cảm nhận về văn hóa; Toàn cầu hóa và vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc; Nghiên cứu văn hóa, con người, nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI; Văn hóa và triết lý văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 - Những vấn đề phương pháp luận; v.v..

- Sách văn kiện Đảng, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và các lãnh tụ của Đảng:

Công tác biên tập, xuất bản các văn kiện của Đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Có hàng ngàn văn bản từ Đại hội lần thứ IX đến Đại hội lần thứ XI, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết Trung ương khóa IX, khóa X và khóa XI; từ các tài liệu học tập nghị quyết đại hội cho đến tài liệu học tập các nghị quyết Trung ương đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành với số lượng lớn và phát hành trên phạm vi cả nước.

Năm 2007, Nhà xuất bản đã hoàn thành việc xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập gồm 54 tập. Đây là bộ sách quý, lần đầu tiên công bố một cách công khai và tương đối đầy đủ các văn kiện của Đảng từ các tổ chức tiền thân của Đảng cho đến năm 1995, được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nội dung 54 tập đã được xuất bản dưới dạng sách điện tử CD-ROM, là một công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phát huy kết quả đã đạt được, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2015, Nhà xuất bản tiếp tục tổ chức biên tập và xuất bản 15 tiếp tập tiếp theo, từ tập 55 đến tập 69 (tương ứng với các năm từ năm 1996 đến năm 2010) của bộ Văn kiện Đảng Toàn tập, cung cấp cho bạn đọc một cách tương đối đầy đủ các văn kiện của Trung ương Đảng trong ba khóa đại hội thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Nhà xuất bản còn tổ chức xuất bản văn kiện của đảng bộ một số địa phương, như Hà Nội, Lào Cai...

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc một mảng sách lớn bàn về đảng cầm quyền, bàn về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiêu biểu là các cuốn sách: Thời kỳ mới và sứ mệnh của Đảng; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới; Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước; Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Mấy vấn đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Luận cứ khoa học về đổi mới bộ máy của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển; Vấn đề nhất nguyên chính trị ở Việt Nam; Dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; v.v..

Sách về các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước là một trong những mảng sách trọng tâm của Nhà xuất bản. Việc xuất bản các cuốn sách này có ý nghĩa rất quan trọng và có tính giáo dục cao đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng là sự tri ân của Đảng và Nhà nước ta đối với các bậc tiền bối đã có nhiều cống hiến to lớn với đất nước. Nhà xuất bản đã hoàn thành xuất bản bộ sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử, như tiểu sử của các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh,... gồm 10 cuốn và hiện đang gấp rút hoàn thành 11 cuốn tiểu sử tiếp theo của các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Phùng Chí Kiên, Hồ Tùng Mậu...

Vào dịp kỷ niệm năm chẵn ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản đều tổ chức xuất bản các ấn phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí. Bên cạnh bộ sách gồm 11 cuốn sách hồi ký về các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Nhà xuất bản đã xuất bản hàng trăm cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, như: Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh; Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời; Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh; Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước, vì dân; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng; Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực;...

- Sách pháp luật và quản lý nhà nước:

Đây là một trong những mảng sách trọng tâm của Nhà xuất bản, được lãnh đạo Nhà xuất bản đặc biệt coi trọng, triển khai rất bài bản, nhất là trong thời gian gần đây, với số lượng in khá lớn và đồng bộ, bao gồm cả sách văn bản pháp luật và giải thích pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu của độc giả ngay sau khi Quốc hội vừa thông qua luật một thời gian ngắn, từng bước bao phủ sách pháp luật trên thị trường cả nước, góp phần giúp người dân nắm rõ pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật.

Ngoài các sách luật đơn hành, Nhà xuất bản còn tổ chức xuất bản những bộ sách lớn, tập hợp nhiều văn bản pháp luật phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam từ trước đến nay, như bộ Tổng tập văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành; Hệ thống quy định pháp luật về cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước... Bên cạnh đó, Nhà xuất bản còn tổ chức xuất bản và phát hành rộng rãi Văn kiện Quốc hội toàn tập, một bộ sách đồ sộ, có giá trị nhiều mặt, bao gồm các văn kiện quan trọng của Quốc hội từ ngày thành lập đến nay.

 Mảng sách bàn về vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng được Nhà xuất bản quan tâm chú trọng. Một chùm sách về các vấn đề này đã được xuất bản trong những năm qua, tiêu biểu là các cuốn sách: Vai trò của Nhà nước trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay; Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận và thực tiễn; Cải cách hành chính nhà nước - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp; Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam; Hệ thống chính trị ở cơ sở - Đặc điểm, xu hướng và giải pháp; Chính quyền địa phương trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhân dân giám sát các cơ quan dân cử ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và các định chế xã hội ở nước ta hiện nay; Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay; Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016) về tư pháp - nội chính - phòng, chống tham nhũng, lãng phí; v.v..

- Sách về lịch sử dân tộc, lịch sử kháng chiến, sách về các địa phương, các ngành:

Đề tài sách về lịch sử dân tộc, về tổng kết chiến tranh, về bảo vệ Tổ quốc, về đường lối quân sự của Đảng là mảng đề tài được Nhà xuất bản chú trọng triển khai, với nhiều đầu sách đã được xuất bản, cụ thể như: Việt Nam đất nước, con người; Lịch sử quân sự Việt Nam (14 tập); Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam (5 tập); Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (9 tập); Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Những mốc son lịch sử; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Văn kiện Đảng; Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào - Hồi ký của các tướng lĩnh; Sự hội tụ chín muồi chiến lược quân sự cách mạng; Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, sức mạnh của trí tuệ Việt Nam; Về đại thắng mùa Xuân 1975 (qua các tài liệu của chính quyền Sài Gòn); Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình; Điện Biên Phủ - Hợp tuyển công trình khoa học; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ - Khúc tráng ca vang mãi; Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng; Nhật ký chiến trường; Biên bản chiến tranh; Sự thảm bại của bầy diều hâu; Đường thời đại (17 tập); v.v..

Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sách của các địa phương, các ngành được quan tâm, chú trọng hơn trước. Trong những năm qua, đã có hàng trăm cuốn sách địa chí và lịch sử đảng bộ các địa phương, lịch sử truyền thống của các ngành, các cấp được xuất bản. Sách địa chí giới thiệu chi tiết với bạn bè trong và ngoài nước về con người, vùng đất, về cảnh vật, các điều kiện tự nhiên, các thế mạnh phát triển; sách lịch sử đảng bộ địa phương được xuất bản đã trở thành một công cụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, niềm tin và bản lĩnh chính trị, tạo sinh khí và động lực mới đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tiêu biểu như: Địa chí Thanh Hóa; Địa chí Cao Bằng; Địa chí Thái Nguyên; Địa chí Hải Dương; Địa chí Bình Dương; Địa chí Tuyên Quang; Địa chí thành phố Hải Dương; Địa chí ứng Hòa; Phú Yên - Thế và lực trong thế kỷ XXI; Vĩnh Long - Thế và lực trong thế kỷ XXI; Cao Bằng - Thế và lực trong thế kỷ XXI; Lịch sử Nghệ An; Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội; Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (2 tập); Bộ Tổng tham mưu trong những năm chiến đấu trong vòng vây; Lịch sử quân giới Nam Bộ - B2 trong chiến tranh giải phóng; Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến (3 tập); Lịch sử ngành dầu khí Việt Nam; Bộ Nội vụ - 70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015), Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945 - 2015), Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945 - 2015, Ban Kinh tế Trung ương - 65 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015)...

Năm 2010, cả nước cùng hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. để phục vụ sự kiện lịch sử trọng đại này, Nhà xuất bản đã tổ chức đề tài, biên tập, xuất bản và giới thiệu với bạn đọc một số ấn phẩm đặc sắc như: Vương triều Lý - Trần với Kinh đô Thăng Long - Hà Nội; Mộc bản triều Nguyễn, Chiếu dời đô và một số kiệt tác; Phát triển công nghiệp chủ lực Hà Nội đến năm 2010: Thực trạng và giải pháp; 1000 anh hùng - mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh; Hà Nội trong con mắt người nước ngoài; Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội; Các nhà khoa bảng đất Thăng Long - Hà Nội; Thăng Long - Hà Nội - địa văn hóa; Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội - Luận cứ và giải pháp; v.v..

Năm 2015, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc như Biên bản chiến tranh 1 - 2 - 3, Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, Việt Nam trên đường phát triển...

- Sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn:

Sau nhiều năm tiến hành đổi mới đất nước, hệ thống chính trị ở cơ sở tuy đã có nhiều thay đổi, tiến bộ, song vẫn còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng trên là do trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài việc yếu về kiến thức pháp luật, cán bộ xã, phường, thị trấn còn yếu và thiếu thông tin về các lĩnh vực: lý luận chính trị, nghiệp vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kỹ năng quản lý nhà nước trên địa bàn cơ sở, v.v..

Chính vì vậy, trong nhiều cuộc khảo sát của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại các địa phương về thực trạng sách trang bị cho các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo ở hầu hết các địa phương đều đề nghị Nhà xuất bản nghiên cứu, biên soạn và xuất bản một cách hệ thống các cuốn sách với những nội dung, hình thức, thể loại phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc thực tiễn của cán bộ cơ sở nhằm góp phần nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế ở các địa phương, Nhà xuất bản đã xây dựng và trình Ban Bí thư Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm cung cấp những tài liệu phục vụ việc học tập và nâng cao trình độ lý luận, chính trị và pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Đề án đã được Ban Bí thư phê duyệt và giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức thực hiện thí điểm.

Triển khai kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức thực hiện việc thí điểm triển khai Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn ở một số địa phương trên cả nước. Bên cạnh việc lựa chọn những đầu sách phù hợp sẵn có dành cho cơ sở, Nhà xuất bản đã xây dựng kế hoạch đề tài ngắn hạn và dài hạn, tổ chức hội nghị cộng tác viên, tạo điều kiện cho họ khảo sát thực tế, thâm nhập cơ sở để viết sách, quán triệt cho các cộng tác viên, biên tập viên mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ sách dành cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Nắm vững đặc điểm, yêu cầu của đối tượng phục vụ, các ấn phẩm của Nhà xuất bản về cơ bản được biên soạn súc tích, ngắn gọn, gắn với thực tế cơ sở, dung lượng sách chỉ trên dưới 200 trang, in đẹp.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn đã được thực hiện rộng khắp trên cả nước.

Qua báo cáo của các tỉnh, thành ủy và thực tế kiểm tra, khảo sát các xã, phường, thị trấn cho thấy nội dung các ấn phẩm của Đề án khá phù hợp với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Các cuốn sách về pháp luật phục vụ tốt cho việc giải quyết những vấn đề đang bức xúc, thường xảy ra ở cơ sở như quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Đặc biệt những cuốn sách về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ hiệu quả cho đại hội đảng bộ các cấp và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại:

Đây là mảng sách tham khảo bổ ích, khá phong phú, được Nhà xuất bản quan tâm và nhiều người tìm đọc. Có thể ghi nhận một số cuốn sách tiêu biểu sau đây: Thế giới trong hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI; Một số vấn đề liên kết và tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay; Kinh tế thế giới thế kỷ XX và triển vọng những thập niên đầu thế kỷ XXI; Việt Nam hơướng tới 2010; Thời đại kinh tế tri thức; Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI; Về chủ nghĩa khủng bố; Chủ nghĩa tư bản, những bất ổn tiềm tàng; Góp phần nhận thức thế giới đơương đại; Tri thức Đông Nam Á; Hợp tác ASEAN+3 quá trình phát triển, thành tựu và triển vọng; Thể chế chính trị ở các nước châu Âu; Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; Việt Nam và những tấm lòng bè bạn; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007); Việt Nam - ASEAN quan hệ đa phương và song phương; Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2010), v.v..

Cho ra mắt bạn đọc những cuốn sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại, Nhà xuất bản mong muốn nêu rõ chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định Việt Nam có nhu cầu tạo lập và củng cố bền vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Một chủ đề quan trọng khác là vấn đề toàn cầu hóa, cũng là ý tưởng mà Nhà xuất bản định hơướng cho các ban biên tập, cộng tác viên viết sách có thể liệt kê một số cuốn sách như: Toàn cầu hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Toàn cầu hóa - Cơ hội và thách thức; Toàn cầu hóa kinh tế và chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam; Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa - Vấn đề và giải pháp; Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa; Toàn cầu hóa và vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc; ASEM - Diễn đàn hợp tác Á - Âu tiến tới quan hệ đối tác sống động và thực chất hơn; Cục diện châu Á - Thái Bình Dương; Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Quan hệ quốc tế - Những khía cạnh lý thuyết và vấn đề; Một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay; Một Đông Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung; v.v..

Nhươ vậy, những cuốn sách về vấn đề toàn cầu hóa khá phong phú, tập trung phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn mang tầm quốc tế đang nổi lên trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI và còn có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ tới.

- Sách điện tử:

Đây là loại hình sách mới được Nhà xuất bản chú ý phát triển. Từ năm 2003 đến nay, có khá nhiều CD-ROM được xuất bản, tạo một diện mạo mới, phong phú, hiện đại cho các ấn phẩm của Nhà xuất bản.

Để phục vụ tốt hơn việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Nhà xuất bản đã tham mưu cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư số hóa toàn bộ bộ Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập) trở thành sách điện tử. Với phần mềm tra cứu công nghệ cao, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin về các văn kiện của Đảng với 40 chuyên đề và nhiều ca khúc, hình ảnh về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các sách điện tử tiêu biểu có thể kể đến là: CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập; CD-ROM Ký sự hành trình theo chân Bác; CD-ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CD-ROM Việt Nam đổi mới và phát triển; CD-ROM Địa chí Hải Dương; CD-ROM Địa chí Thái Nguyên; CD-ROM Địa chí Tuyên Quang, v.v..

- Khai thác bản quyền và sách dịch:

Từ năm 2007, việc khai thác bản quyền và xuất bản sách dịch có chuyển biến mạnh mẽ. Nhà xuất bản đã thành lập Phòng Quản lý và khai thác bản quyền thuộc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học; lựa chọn một số cán bộ, biên tập viên có trình độ ngoại ngữ tốt làm nhân lực nòng cốt cho phòng; xây dựng và ban hành Quy trình xuất bản sách bản quyền... Việc khai thác bản quyền được thực hiện khá đồng bộ cả ba thứ tiếng: Anh, Nga, Trung Quốc. Có thể kể đến một số đầu sách tiêu biểu như: Cuộc chạy đua vào thế kỷ XXI; Các biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc; Hai chủ nghĩa một trăm năm; Lôgíc chính trị Mỹ; Con người, dân tộc và các nền văn hóa: chung sống trong thời đại toàn cầu hóa; Sống mãi như những cây trắc bách hương; 100 giờ với Phidel; Voi và rồng - Sự nổi lên của Trung Quốc, ấn Độ và ý nghĩa của nó đối với chúng ta; Medvedev; Bàn về công tác xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng; Từ nông thôn mới đến đất nước mới; Cải cách xã hội Trung Quốc và những sáng tạo đổi mới trong xây dựng Đảng cơ sở; Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở nông thôn; v.v.. Mặc dù hiện tại bộ phận này không còn tồn tại nữa mà chuyển về Ban sách Quốc tế, song với việc hình thành bộ phận bản quyền đã đánh dấu một bước phát triển của Nhà xuất bản, đặt cơ sở để khai thác mảng đề tài sách quốc tế, thể hiện sự nghiêm túc của Nhà xuất bản về vấn đề bản quyền tác giả.

2. Đổi mới công tác tổ chức quản lý, đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực công tác

Cùng với việc đổi mới và nâng cao chất lượng biên tập xuất bản, các hoạt động khác của Nhà xuất bản cũng được quan tâm chú trọng.

2.1. Công tác tổ chức và quản lý

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà xuất bản:

Triển khai Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ máy lãnh đạo Nhà xuất bản từng bước được kiện toàn. Đồng chí Trịnh Thúc Huỳnh được cử làm Giám đốc - Tổng Biên tập; đồng chí Lê Minh Nghĩa làm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; đồng chí Hoàng Phong Hà làm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập và đồng chí Khuất Duy Kim Hải làm Phó Giám đốc. Các đơn vị trực thuộc được kiện toàn một bước thông qua việc sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2005, căn cứ yêu cầu triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Nhà xuất bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý bổ sung thêm 1 đầu mối đơn vị cấp vụ, đó là Ban Nghiên cứu khoa học (nay là Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học) và Tạp chí Người đọc sách (nay là Tạp chí Nhịp cầu tri thức). Năm 2007, Ban Bí thư điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Hùng về làm Giám đốc - Tổng Biên tập; đồng chí Lê Minh Nghĩa làm Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản. Từ năm 2007 đến năm 2014, Ban lãnh đạo Nhà xuất bản tiếp tục được kiện toàn nhiều lần. Đồng chí Hoàng Phong Hà được cử làm Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập, sau đó là Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; các đồng chí Vũ Trọng Lâm, Đỗ Quang Dũng được cử làm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, đồng chí Trần Quốc Dân làm Phó Giám đốc.

Căn cứ yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản đã kiện toàn Hội đồng Biên tập - xuất bản và Hội đồng Khoa học của Nhà xuất bản; hợp nhất Ban sách Kinh điển với Ban sách Lý luận thành Ban sách Kinh điển - Lý luận; kiện toàn các ban biên tập, Trung tâm Tổ chức in, đổi tên Xưởng in thành Nhà in Sự thật; kiện toàn Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học; kiện toàn Trung tâm Phát hành và các chi nhánh, hình thành chuỗi các Nhà sách Sự thật, các đại lý sách để tách nhiệm vụ quản lý và kinh doanh.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban biên tập, các đơn vị chức năng cũng được kiện toàn. Trên cơ sở quy hoạch, từ năm 2003 đến năm 2015, Nhà xuất bản đã đề bạt, bổ nhiệm hàng chục cán bộ cấp vụ và cấp phòng bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà xuất bản, đặc biệt cuối năm 2014, đầu năm 2015, khi cùng lúc nhiều cán bộ lãnh đạo cơ quan và các đơn vị về hưu.

 Có thể nói trong thời gian này, công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ được thực hiện một cách bài bản, bảo đảm quy trình, dân chủ, đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển của toàn cơ quan.

- Xây dựng và triển khai hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ và chiến lược phát triển:

Từ khi có Quyết định số 68-QĐ/TW, Nhà xuất bản tập trung xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ nhằm xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi, phát huy năng lực công tác của các đơn vị, cá nhân, xác lập quy trình làm việc và các mối quan hệ trong công tác, tránh chồng chéo, bảo đảm tăng cường quản lý nội bộ, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Từ năm 2003 đến năm 2006, Nhà xuất bản đã ban hành Quy chế định mức biên tập, Quy chế về phương thức làm sách, Quy chế hoạt động của các đơn vị. Từ năm 2007 đến nay, với chủ trương chuyển một phần hoạt động của Nhà xuất bản theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Nhà xuất bản đã rà soát lại các quy định, quy chế đã ban hành, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, đồng thời xây dựng thêm nhiều quy chế mới tạo thành một hệ thống các quy định, quy chế khá hoàn chỉnh, có thể điều chỉnh hầu hết các hoạt động của Nhà xuất bản, từ đó tạo động lực mới, sinh khí mới đẩy mạnh hoạt động của Nhà xuất bản một cách có hiệu quả. Điều này đã tác động mạnh mẽ, tích cực trong chuyển biến về nhận thức, suy nghĩ, lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản. Có thể kể đến các quy định, quy chế quan trọng của Nhà xuất bản như: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Nội quy lao động; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế tạm thời về quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương; Quy chế thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Quy chế bổ nhiệm cán bộ; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy định về quy trình xuất bản; Quy định tạm thời về các phương thức xuất bản các loại sách; Quy định tạm thời về định mức biên tập; v.v..

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà xuất bản trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị và pháp luật hiện đại hàng đầu ở nước ta, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, đòi hỏi Nhà xuất bản phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên tập - xuất bản, củng cố và mở rộng mạng lưới phát hành, tiêu thụ sách, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn vững vàng và gắn bó với nghề nghiệp. Đây là công việc không thể thực hiện trong một sớm, một chiều mà cần có lộ trình phù hợp. Với nhận thức đó, năm 2009, Nhà xuất bản đã tiến hành xây dựng và ban hành ba chiến lược quan trọng: Chiến lược đề tài xuất bản giai đoạn 2009 - 2015, Chiến lược phát hành giai đoạn 2009 - 2015 và Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giai đoạn 2009 - 2020.

Ba chiến lược trên đang được triển khai thực hiện đem lại kết quả bước đầu. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu trong ba chiến lược đó thì yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Ba chiến lược này được xem như ba bộ phận hợp thành chiến lược phát triển của Nhà xuất bản.

Quản lý, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ và bộ máy tổ chức của Nhà xuất bản không ngừng được kiện toàn, cải tiến cho phù hợp với yêu cầu và quy mô hoạt động của Nhà xuất bản trong từng giai đoạn. Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban, cơ quan Đảng, Nhà xuất bản đã tích cực tiến hành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của Nhà xuất bản trong tình hình mới. Nhà xuất bản kiện toàn Hội đồng Khoa học, Hội đồng Biên tập - Xuất bản nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và công tác nghiên cứu khoa học; hợp nhất hai ban biên tập và tổ chức lại một số đơn vị cấp vụ cho phù hợp với tình hình và phương thức hoạt động mới của Nhà xuất bản. Kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Trung tâm Phát hành. Đối với các chi nhánh, xác định lại cho hợp lý các khu vực, địa bàn hoạt động của từng chi nhánh; tăng cường phân cấp phù hợp với năng lực của từng chi nhánh. Xây dựng, củng cố và phát triển các trung tâm phát hành sách ở các vùng, miền là đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc các chi nhánh. Những việc làm trên đã góp phần làm cho bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ của Nhà xuất bản từng bước được sắp xếp hợp lý và khoa học hơn.

Những năm gần đây, Nhà xuất bản đã xây dựng và thực hiện Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, đã tổ chức được một số kỳ thi tuyển công khai, dân chủ, công bằng và đã tuyển dụng được nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có năng lực và triển vọng, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công tác chuyên môn.

Xác định rõ đánh giá cán bộ là tiền đề, là cơ sở quan trọng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt; hằng tháng, hằng quý, hằng năm và trước khi bổ nhiệm, Nhà xuất bản đều tiến hành đánh giá cán bộ. Căn cứ vào các tiêu chí cụ thể về công tác chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, cán bộ trong Nhà xuất bản tự đánh giá công việc trong tháng, nêu rõ ưu, nhược điểm, sau đó đơn vị nhận xét, đánh giá và báo cáo Hội đồng Thi đua để bình xét, xếp loại lao động. Việc thường xuyên tiến hành đánh giá đã giúp cán bộ nỗ lực phấn đấu, bước đầu hạn chế được sự thụ động trong công tác, tư tưởng bình quân chủ nghĩa và tạo ra môi trường làm việc tích cực hơn.

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Nhà xuất bản đã có sự chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Nhà xuất bản. Số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, trình độ nhận thức, năng lực thực tiễn, năng lực quản lý và khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị không ngừng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, khắc phục được tình trạng đào tạo tự phát, thiếu định hướng. ĐÃ chủ động xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng thiết thực, gắn với yêu cầu công tác của Nhà xuất bản, rút ngắn được thời gian đào tạo và tiết kiệm được kinh phí. Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong nước, Nhà xuất bản còn chủ động phối hợp với các cơ quan khác cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ đi đào tạo ở trong và ngoài nước được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công khai, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà xuất bản.

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Hướng dẫn số 47-HD/BTCTW, ngày 24-5-2005 của Ban Tổ chức Trung ương, tháng 11-2005, Nhà xuất bản đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2005 - 2007. Kết quả đã giới thiệu được 33 cán bộ đủ tiêu chuẩn đưa vào nguồn quy hoạch. Năm 2008, Nhà xuất bản đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương trong giai đoạn 2008 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021. Việc quy hoạch cán bộ được thực hiện qua bốn bước, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ từ cơ sở và đã được Ban Tổ chức Trung ương xác nhận. Các cán bộ trong diện quy hoạch được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, trong đó có nhiều cán bộ ở độ tuổi tương đối trẻ, có triển vọng phát triển.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của Nhà xuất bản được tiến hành một cách chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn, dân chủ và công khai. Số cán bộ mới được đề bạt bước đầu đã và đang phát huy tích cực các mặt mạnh, khẳng định mình trong công tác lãnh đạo, quản lý đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong những năm qua, Nhà xuất bản luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ nhơư nâng lơương, thi nâng ngạch, trợ cấp cho những trường hợp khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt, quan tâm cải thiện đời sống cho cán bộ. Thươờng xuyên chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ l•o thành cách mạng và cán bộ hưu trí. Nhà xuất bản đã xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết chế độ, chính sách hợp tình, hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong diện sắp xếp lại và số lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách thoả đáng và hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đã nghỉ hươu; thường xuyên phối hợp với Ban Liên lạc cán bộ hưu trí, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ nghỉ hưu trong các dịp lễ, Tết; động viên, thăm hỏi những cán bộ nghỉ hưu bị đau ốm; phối hợp với các đơn vị trong cơ quan tổ chức tang lễ chu đáo, đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ đã nghỉ hưu từ trần và đối với tứ thân phụ mẫu của cán bộ đương chức theo chế độ và quy định của Nhà nước và của Nhà xuất bản.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin

Cho đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là nhà xuất bản duy nhất trong ngành xuất bản có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Thực hiện nhiệm vụ trên, Nhà xuất bản đã thành lập Hội đồng khoa học - xuất bản, kiện toàn Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học từ Ban Nghiên cứu khoa học, đưa công tác nghiên cứu và sinh hoạt khoa học đi vào nền nếp. Hiện nay, Nhà xuất bản có lực lượng cán bộ có trình độ từ đại học trở lên là 220 người, chiếm 87,3%, cán bộ có trình độ trên đại học là 70 người, chiếm 31,8% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao.

Từ năm 2003 đến nay, Nhà xuất bản đã tổ chức nghiên cứu và bảo vệ thành công 27 đề tài khoa học cấp bộ, 4 đề án do Ban Bí thư giao và hiện nay đang triển khai 2 đề tài khoa học và 4 đề án cấp bộ. Các đề tài, đề án nghiên cứu đều liên quan trực tiếp đến nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật. Theo đánh giá của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các đề tài, đề án của Nhà xuất bản đều bảo đảm chất lượng, có giá trị và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Các đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá đạt xuất sắc trong những năm qua là: Công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong cơ chế thị trường; Nâng cao chất lượng xuất bản sách giáo khoa lý luận, chính trị phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới cơ chế, chính sách phát hành sách lý luận, chính trị trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ biên tập sách lý luận, chính trị hiện nay; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; Vai trò của quan hệ công chúng (PR) trong quảng cáo, tiếp thị sách; Nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; Một số giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực xuất bản; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; Xuất bản sách phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ta; v.v..

Nhận thức đúng vai trò của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập - xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản, Nhà xuất bản đã tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp ban, cấp bộ, góp phần quan trọng làm sáng tỏ hơn những vấn đề về lý luận, chính trị, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, coi đây là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản luôn nhận được sự tín nhiệm của Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo tổng kết 20 năm, 30 năm đổi mới. Trong những đợt biên tập, xuất bản văn kiện, nghị quyết của các đại hội và hội nghị Trung ương Đảng, Nhà xuất bản đều có những đóng góp rất cụ thể, chi tiết về những nội dung, hình thức của văn kiện, góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nhà xuất bản còn tham gia tổng kết việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, như Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27-1-2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản; tham gia tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về biên soạn, xuất bản sách lý luận, chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sách lý luận, chính trị.

Các đề tài, đề án của Nhà xuất bản hướng vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động xuất bản và những vấn đề khoa học xã hội khác, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ của Nhà xuất bản, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra cho hoạt động xuất bản trong tình hình mới, cả trước mắt và lâu dài, có tác dụng tham gia phục vụ trực tiếp, kịp thời những yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản đã góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu cho Trung ương trong việc góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Nhiều đề tài, đề án đã trực tiếp góp phần luận giải, làm sáng tỏ và cụ thể hóa trong hiện thực đời sống xã hội các chủ trương, quan điểm, nội dung nghị quyết của Đảng. Các nghiên cứu cũng đã nêu được các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bản hiện nay; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động xuất bản trong tình hình mới; được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao.

Sự ra đời của Tạp chí Người đọc sách (nay là Tạp chí Nhịp cầu tri thức) và Chi hội nhà báo Tạp chí Người đọc sách (nay là Chi hội nhà báo Tạp chí Nhịp cầu tri thức) tháng 1-2005 là một sự kiện có ý nghĩa trong quá trình phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Tạp chí là tiếng nói của Nhà xuất bản, là một kênh tuyên truyền, giới thiệu sách của Nhà xuất bản, thông tin, giới thiệu những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất bản trong và ngoài nước, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc ở nước ta. Từ khi ra đời đến tháng 6-2014, Tạp chí định kỳ xuất bản mỗi tháng 1 số (từ tháng 7-2014 đến nay 2 tháng 1 số), nội dung luôn bám sát định hướng chính trị, bảo đảm tôn chỉ, mục đích và ngày càng phong phú về nội dung, hình thức ngày càng đẹp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin có những bước phát triển đáng kể. Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Nhà xuất bản, giữa Nhà xuất bản với các cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin được Nhà xuất bản đặc biệt chú trọng, thể hiện trong các lĩnh vực sau:

- Xây dựng và vận hành trang web của Nhà xuất bản: Là một trong những cổng thông tin của Nhà xuất bản để giao dịch nội bộ và với cộng đồng xã hội, được cấp vốn trong Đề án ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan Đảng giai đoạn 2003 - 2005, nhưng do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan nên đầu năm 2008, trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản mới chính thức vận hành. Trong quá trình hoạt động, trang thông tin điện tử được hoàn thiện và nâng cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thông tin của Nhà xuất bản. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người truy cập tìm kiếm thông tin trên trang thông tin điện tử, góp phần quảng bá thương hiệu và sách của Nhà xuất bản đến đông đảo độc giả.

- Xây dựng hệ thống mạng nội bộ, sử dụng mạng internet: Nhận thức được tác dụng của mạng máy tính thể hiện ở chỗ chia sẻ các thông tin, độ tin cậy và sự an toàn của thông tin cao hơn và tiết kiệm, đồng thời với việc xây dựng và vận hành trang web, Nhà xuất bản đã xây dựng mạng nội bộ (Local Area Network: LAN) để phục vụ truyền tải, chia sẻ thông tin nội bộ tại trụ sở Nhà xuất bản ở số 6/86 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, từ năm 2009, một số đơn vị trong Nhà xuất bản đã ứng dụng công nghệ này nhằm tiết kiệm thiết bị in trong cùng một phòng làm việc, chia sẻ thông tin nội bộ hoặc truyền tải thông tin đặc thù (như Vụ Tài chính - Kế toán, Trung tâm Phát hành...). Từ năm 2007, việc sử dụng mạng internet trong Nhà xuất bản đã trở nên phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức khai thác thông tin trên mạng phục vụ công việc chuyên môn.

- Xây dựng hệ thống hộp thư điện tử cho các đơn vị trực thuộc và cá nhân: Nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, Nhà xuất bản đã thiết lập hệ thống hộp thư điện tử đến từng cá nhân, đơn vị và giao cho Phòng Công nghệ thông tin bảo đảm an ninh mạng. Các thông tin thường xuyên như: Thông báo kết luận của lãnh đạo Nhà xuất bản, thông báo kết luận giao ban, lịch công tác tuần, thông báo công tác tuần, các thông báo đột xuất, các báo cáo... đều được gửi đến từng đơn vị, cá nhân thông qua hệ thống hộp thư điện tử (Email).

- Xây dựng và vận hành phần mềm quản lý: Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, một trong những ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng là xây dựng và vận hành phần mềm quản lý. Năm 2009, phần mềm kế toán của Nhà xuất bản đã được xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính của Nhà xuất bản (đang được nâng cấp), bước đầu phát huy hiệu quả trong việc phân tích, đánh giá thông tin tài chính nhanh và chính xác.

- ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên tập, xuất bản: Công nghệ thông tin đã giúp Nhà xuất bản làm tốt hơn công tác chế bản, thiết kế bìa sách, quảng cáo, giới thiệu sách, thiết kế các poster, catalogue, pano tấm lớn, showroom... Nhiều công việc chuyên môn của Nhà xuất bản đã được thực hiện trên máy tính, đặc biệt một số biên tập viên đã bước đầu sử dụng máy tính để biên tập bản thảo.

2.3. Công tác tổ chức in và in

Triển khai Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản đã kiện toàn bộ phận sản xuất trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của từng khâu nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý. Trước hết là Trung tâm Tổ chức in với chức năng, nhiệm vụ chính là thực hiện các khâu trước in, gồm: chế bản nội dung bản thảo, biên tập mỹ thuật, thiết kế bìa và biên tập kỹ thuật. Hầu như toàn bộ bìa các sách do Nhà xuất bản ấn hành đều do họa sĩ của Nhà xuất bản đảm nhận, bảo đảm kỹ, mỹ thuật. Việc thiết kế lịch có nhiều tiến bộ, với nhiều mẫu mã đẹp, được khách hàng và các đối tác làm lịch tin cậy. Công tác chế bản và biên tập kỹ thuật được chú trọng, bảo đảm yêu cầu đề ra, sách của Nhà xuất bản hầu như không có lỗi kỹ thuật, được đông đảo bạn đọc tin cậy, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà xuất bản đã cố gắng đầu tư thiết bị, công nghệ, mặt bằng nhà xưởng, kho tàng cho Xưởng in (nay là Nhà in Sự thật). Tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà in Sự thật đã cố gắng khắc phục khó khăn để nâng dần tỷ trọng số đầu sách in tại Nhà in Sự thật. Sau khi bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại số 24 Quang Trung, Nhà xuất bản đã nhanh chóng thuê địa điểm mới để xây dựng nhà in. Với việc đầu tư mua thêm được 1 máy in, 1 máy gấp, 1 máy dao ba mặt và 1 máy dao phẳng năm 2014, đã nâng cao một bước công suất và chất lượng in, bước đầu đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ ra sách.

Tuy còn nhiều hạn chế, song nhìn chung, công tác tổ chức in và in có nhiều tiến bộ vượt bậc, bảo đảm chất lượng, tiến độ in các sách trọng tâm với số lượng lớn, đòi hỏi thời gian gấp. Việc thực hiện các định mức về công tác chế bản, biên tập kỹ thuật, biên tập mỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực.

2.4. Công tác phát hành sách

Phát hành sách là khâu đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện giá trị xuất bản phẩm. Trong điều kiện phải cạnh tranh gay gắt trong thị trường xuất bản phẩm, vấn đề phát hành tiêu thụ sách là khâu khó nhất, được Nhà xuất bản hết sức quan tâm, chỉ đạo và đầu tư trong toàn bộ quá trình hoạt động của Nhà xuất bản. Thực tế đã chứng minh những nhà xuất bản làm tốt công tác phát hành đều có tiềm lực mạnh, có hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao, khẳng định được thương hiệu và có khả năng phát triển tốt. Đồng thời, những công ty phát hành sách phát triển mạnh, doanh thu và hiệu quả kinh tế cao đều có mối liên kết chặt chẽ với công tác xuất bản từ khâu đề tài đến khâu biên tập và xuất bản. Do đó, Nhà xuất bản đã xây dựng và triển khai Chiến lược phát hành, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả của công tác phát hành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong điều kiện phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất bản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất bản. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Nhà xuất bản, công tác phát hành sách đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sách luật đơn hành ngày càng khẳng định vai trò là sách hàng hóa chính; sách hỏi - đáp pháp luật, sách về Bác Hồ, các đầu sách lý luận chính trị, các đầu sách mang tính thời sự được bạn đọc quan tâm; các loại sổ tay của Nhà xuất bản đã bước đầu khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Hiện tại, Nhà xuất bản có một mạng lưới phát hành khá rộng r•i trên ba miền đất nước. Bên cạnh Trung tâm Phát hành tại Hà Nội, còn có các chi nhánh tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các cơ sở phát hành tại Huế, Quảng Ng•i, Nha Trang, có chức năng phát hành trực tiếp tới khách hàng là các cơ quan, tổ chức tại các địa phương và phân phối cho hệ thống cửa hàng bán lẻ; một số nhà sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, như: số 17 Đinh Lễ (khai trương năm 2010), số 175 Nguyễn Thái Học (khai trương năm 2014), nhà F5 Trung Kính (khai trương năm 2015). Ngoài việc phát hành và tiêu thụ sách tại các các hệ thống trung tâm phát hành, các đơn vị phát hành đã chủ động triển khai bán và giao hàng trực tiếp đến khách hàng, bạn đọc.

Hệ thống khách hàng của Nhà xuất bản tương đối phong phú, đa dạng và rộng khắp. Có thể chia làm hai tuyến khách hàng cơ bản: các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, hành chính từ trung ương đến các địa phương, các trường đại học, trường chính trị, hệ thống thư viện, đây là tuyến khách hàng truyền thống của Nhà xuất bản; hệ thống các công ty phát hành, các nhà sách, các đại lý, cửa hàng sách trong cả nước. Nhìn chung từ năm 2003 đến nay, Nhà xuất bản đã tổ chức phát hành khá tốt đối với tuyến khách hàng truyền thống, đây vẫn là tuyến khách hàng chủ đạo của Nhà xuất bản.

Công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh và sản phẩm của Nhà xuất bản trong những năm qua khá đa dạng và phong phú với các loại hình cơ bản như: Tham gia hội chợ triển l•m sách tại các tỉnh, tổ chức họp báo giới thiệu các bộ sách lớn, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, giới thiệu sách trên mục “Mỗi ngày một cuốn sách” của Đài Truyền hình Việt Nam, giới thiệu, tuyên truyền trên các báo, tạp chí và trang web của Nhà xuất bản, gửi danh mục sách hằng tháng, danh mục giới thiệu riêng từng cuốn sách, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa điểm du lịch, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đồng hành với sự phát triển của Nhà xuất bản, công tác phát hành cũng đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần vào việc đưa xuất bản phẩm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đòi hỏi công tác phát hành của Nhà xuất bản cần phải có những bước chuyển mạnh mẽ mới có thể đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường sách hiện nay.

2.5. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

Nhà xuất bản hết sức coi trọng mở rộng quan hệ với hầu hết các bộ, cơ quan ngang bộ; với các ban, cơ quan của Đảng; với các tỉnh, thành phố trong cả nước để liên kết xuất bản, phát hành sách. Nhiều hội nghị cộng tác viên ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ đã được tổ chức để tăng cươờng quan hệ hợp tác trong việc làm sách. Nhà xuất bản luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thươ. Đối với các ban, ngành ở Trung ương có quan hệ công tác, Nhà xuất bản cũng đã tranh thủ được sự chỉ đạo, giúp đỡ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Sự giúp đỡ của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, của các cơ quan bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông trên lĩnh vực biên tập và xuất bản đã góp phần quan trọng giúp Nhà xuất bản hoàn thành nhiệm vụ; sự giúp đỡ của các địa phương, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, v.v., có ý nghĩa quan trọng giúp Nhà xuất bản vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tăng cường hiệu quả đối với hoạt động của Nhà xuất bản.

Để đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà xuất bản đã chủ động, tích cực cùng với các ban, cơ quan Đảng Trung ương xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác.

Quan hệ hợp tác với nhà xuất bản của các nước được Nhà xuất bản chú trọng nhằm mở rộng trao đổi kinh nghiệm, tăng cơường hữu nghị, hợp tác, như với Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào, Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc, Nhà xuất bản Nhân dân Thơượng Hải, Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô bằng việc trao đổi đoàn hằng năm. Từ năm 2007 đến nay, Nhà xuất bản đã mở rộng mối quan hệ hợp tác xuất bản với các đối tác của Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Liên bang Nga, ấn Độ, Ôxtrâylia, Xingapo, Hàn Quốc, Cuba, Vênêzuêla... Nhà xuất bản còn mở rộng quan hệ với nhiều sứ quán và tổ chức quốc tế ở Việt Nam để phối hợp xuất bản sách, nhươ với Ralda Baren của sứ quán Thụy Điển, với UNICEP, UNDP, Quỹ Ford, Quỹ Toyota, Trơường đại học Quốc gia Ôxtrâylia, sứ quán Trung Quốc, sứ quán Hoa Kỳ, sứ quán Đức, sứ quán Pháp, sứ quán ấn Độ, sứ quán các nước ASEAN, Đại diện kinh tế và văn hóa Đài Loan, v.v.. Đây là một bước phát triển mới trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản có dịp tiếp cận công nghệ mới, cách làm mới, hiện đại, mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm về công tác xuất bản tại các nước, đồng thời khai thác các đề tài, bản thảo để xuất bản phục vụ bạn đọc trong nước.

Trong quá trình mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh giao lươu văn hóa và tăng cường quan hệ hữu nghị, Nhà xuất bản luôn giữ vững định hướng, theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

2.6. Xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc

Cùng với sự đổi mới và phát triển không ngừng các mặt công tác của Nhà xuất bản, trong những năm qua, vấn đề xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của toàn cơ quan cũng được tăng cơường. Được sự giúp đỡ của Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà xuất bản đã cải tạo, nâng cấp trụ sở các chi nhánh, các cơ sở của Nhà xuất bản tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp nhận và đưa vào sử dụng phần diện tích thuộc dự án đầu tư tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại số 24 Quang Trung. Đặc biệt, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà xuất bản được đầu tư xây dựng mới Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là công trình hiện đại, gồm 11 tầng nổi và 1 tầng hầm, gần 7.000m2 sàn, trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi, nhằm tạo điều kiện làm việc trước mắt và lâu dài cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản và đội ngũ cộng tác viên, đồng thời là nơi đón tiếp và làm việc với bạn bè quốc tế.

Nhà xuất bản đã triển khai Đề án 06 về ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giai đoạn 2 của việc xây dựng phần mềm quản lý Nhà xuất bản đối với công tác tổ chức và kế hoạch; tăng cường quản trị và nâng cao năng lực hoạt động của trang thông tin điện tử; triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý tài chính - kế toán và phát hành.

Công tác tài chính về cơ bản bảo đảm vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm các hoạt động chi thường xuyên. Tiếp tục cải tiến, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; vận dụng bước đầu có hiệu quả Quy định về quản lý tài sản, tài chính của Nhà xuất bản; tuân thủ Quy chế chi tiêu nội bộ, phối hợp với các đơn vị bảo đảm việc chi tiêu, phân phối thu nhập công khai, minh bạch, công bằng. Công tác văn phòng, hành chính, quản trị được cải tiến và có hiệu quả hơn. Công tác văn thươ, lơưu trữ, bảo mật được thực hiện đầy đủ, phục vụ tốt công tác quản lý của Nhà xuất bản.

2.7. Công tác Đảng, đoàn thể, thi đua, chăm lo đời sống đối với cán bộ, công chức, viên chức, đền ơn đáp nghĩa

Công tác Đảng, công tác đoàn thể được quan tâm, chú trọng. Tổ chức, bộ máy và hoạt động của Đảng bộ tiếp tục được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm 2015, Đảng bộ Nhà xuất bản tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đỗ Quang Dũng - Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ, công tác tạo nguồn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Nhà xuất bản trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản; thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp tích cực, hiệu quả các mặt công tác của cơ quan và Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được coi trọng. Quy trình kết nạp Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiên định lập trường tư tưởng. Đảng ủy Nhà xuất bản thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai các hoạt động công tác Đảng, thực hiện kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của các chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng, tập trung vào công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua các đợt kiểm tra định kỳ, nhìn chung các chi bộ sinh hoạt đều, các ý kiến đóng góp thiết thực, thẳng thắn. Đảng bộ phát động đảng viên tham gia các cuộc thi do Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức; tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị; tích cực triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hoạt động của Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản được quan tâm và đẩy mạnh, đã góp phần tích cực trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt; tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do cơ quan và cấp trên phát động. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ có chuyển biến tích cực, phát huy vai trò trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, phát huy vai trò của cán bộ nữ trong hoạt động xuất bản; tham gia báo cáo điển hình về phong cách làm việc công sở của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm. Hằng năm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban Nữ công đã tổ chức cho chị em những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức khen thưởng và sinh hoạt bổ ích cho con cán bộ, công chức, viên chức nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Tết Trung thu.

Hướng về Trường Sa thân yêu, được sự đồng ý của Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản đã tiến hành giao lưu, kết nghĩa với Chi đoàn đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa; kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Đặc công 126 Quân chủng Hải quân; tổ chức đi thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi đảo xa... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn và truyền thống Nhà xuất bản, góp phần tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó và không khí phấn khởi, hăng hái thi đua học tập, lao động, công tác trong các bộ, đoàn viên thanh niên Nhà xuất bản, tiêu biểu là các hoạt động: Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911- 5-6-2011); tổ chức Lễ trồng cây tại Khu Di tích K9, Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; tổ chức cuộc thi Nhà xuất bản trong tôi; tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Nhà xuất bản qua các thời kỳ; tham gia Hiến máu nhân đạo...

Những năm gần đây, phong trào thi đua của Nhà xuất bản đã từng bước được đổi mới, phù hợp và thiết thực hơn. Việc bình xét, phân loại lao động hằng tháng đã tạo động lực trực tiếp để cán bộ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài xếp loại lao động hằng tháng, Nhà xuất bản còn xếp loại lao động hằng năm và khen thưởng đột xuất cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quý. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Nhà xuất bản đã cố gắng phấn đấu duy trì thu nhập tăng thêm bình quân bằng 1 lần lương cơ bản theo ngạch, bậc theo kết quả phân loại thi đua hằng tháng. Từ năm 2008, Nhà xuất bản đã tổ chức và duy trì tốt bữa ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân với đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, Tuyên Quang đã đùm bọc, chở che, giúp đỡ cán bộ Nhà xuất bản trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Nhà xuất bản đã xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tặng một gia đình có công với cách mạng, dựng nhà bia kỷ niệm trụ sở làm việc của Nhà xuất bản Sự thật trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Tân Trào, Tuyên Quang với trị giá trên 200 triệu đồng. Năm 2010, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, được sự đồng ý của Ban Bí thư, sự giúp đỡ của các ban, cơ quan Đảng Trung ương và của các địa phương, Nhà xuất bản đã đầu tư và trao tặng Nhà văn hóa cấp xã cho đồng bào các dân tộc xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với giá trị 150 triệu đồng, đặt bia ghi dấu và nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cách mạng. Năm 2015, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản, Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản đã tổ chức hành hương về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức các thế hệ của Nhà xuất bản, đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với nhân dân các địa phương - nơi mà Nhà xuất bản từng sơ tán, làm việc trong những năm kháng chiến.

*

*    *

Nhìn chung, tuy còn nhiều hạn chế, thiếu sót, song những thành tựu mà Nhà xuất bản đã đạt được trong những năm qua là rất đáng ghi nhận, là hành trang để Nhà xuất bản tiếp tục đi lên cùng với sự phát triển chung của đất nước.

Từ năm 2003 đến năm 2015, Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc hàng chục nghìn đầu sách; số sách năm sau nhiều hơn năm trước, không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng. Mảng sách viết ngày càng nhiều và đa dạng, bao gồm sách lý luận chính trị, lý luận kinh tế, các vấn đề kinh tế cụ thể, sách giáo khoa chính trị, sách giải thích pháp luật, sách xây dựng Đảng, sách tổng kết chiến tranh, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, sách về những vấn đề quốc tế, sách kỷ niệm các ngày lịch sử, sách phục vụ các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, sách phục vụ cơ sở xã, phường, thị trấn... Nổi lên trong loại hình này là sách nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước và nhiều công trình nghiên cứu có giá trị đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản thành sách. Nhiều bộ sách, cuốn sách đã đạt giải cao trong các cuộc thi sách hay, sách đẹp do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hằng năm.  

Trích trong cuốn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015)