Trang chủ Văn kiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015)

Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015)

alt

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái

Số trang: 316 trang

Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-8-2010. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Móng Cái nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thức XXII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010-2015).

Cuốn sách đã tổng hợp nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái khóa XXI; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng cái khóa XXI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXII. Nhìn chung, văn kiện đã có những thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, kiểm điểm những tồn tại, thiếu sót, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương cũng như trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2005-2010; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

 Ngoài ra, cuốn sách cũng đã tập hợp một số bài tham luận của các đồng chí thuộc Đảng bộ thành phố Móng Cái. Các bài tham luận đã thể hiện trí tuệ, tâm huyết, là cơ sở để Trung ương, Tỉnh, Thành phố nghiên cứu đề ra những giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.