Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2016 Kỹ năng tuyên truyền miệng dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kỹ năng tuyên truyền miệng dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

bia1 - ky nang tuyen truyen mieng-inTác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 126 trang

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách cung cấp một số kỹ năng tuyên truyền miệng dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm những thông tin, kiến thức cơ bản, cần thiết về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: vị trí, mục đích công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số,... Đặc biệt, phần phụ lục cuốn sách đã tập hợp một số kinh nghiệm thực tiễn của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đó là những kinh nghiệm quý giá, được đúc kết từ chính thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền miệng.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần I: Người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Phần II: Người có uy tín với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi;

Phần III: Kỹ năng tuyên truyền miệng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Cuốn sách sẽ là cẩm nang thiết thực giúp các cán bộ cấp cơ sở hiểu được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.