Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn

xay dung qd 132Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 480 trang - Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1 - 2017

Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị;

Phần II: Công tác đảng, công tác chính trị - "Linh hồn, mạch sống" của quân đội;

Phần III: Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Phi chính trị hóa" quân đội.