Trang chủ Sách sắp xuất bản Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nướcTác giả: GS. Nguyễn Phú Trọng

Thời gian xuất bản: Tháng 3-2017

Cuốn sách tuyển chọn 10 bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đến nay về công tác xây dựng Đảng, nhằm giúp các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức đảng có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định, vững vàng mục tiêu cách mạng; góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII,