Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

dieu le mat tran tqt3Số trang: 63 trang

Giá tiền: 10.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách giới thiệu toàn bộ nội dung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm 8 chương, 36 điều trình bày các vấn đề liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương và địa phương, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan nhà nước, với nhân dân,...

Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 đến ngày 27-9-2014 nhất trí thông qua.