Trang chủ Sách sắp xuất bản Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước

Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước

Nội dung cuốn sách tập trung luận giải bản chất văn hóa quân sự Việt Nam, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam qua năm thời đại lịch sử lớn: thời kỳ dựng nước - thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc - thời kỳ độc lập, tự chủ - thời kỳ Pháp thuộc và chống Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại; đất nước ta trải qua ba loại hình chiến tranh chủ yếu: khởi nghĩa dân tộc - chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - chiến tranh giải phóng dân tộc để từ đó rút ra những nội dung, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa quân sự Việt Nam.

Nội dung sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Văn hóa quân sự Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển, gồm ba chương, trình bày về khởi nghĩa vũ trang, các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc.

Phần thứ hai: Những nội dung chủ yếu về chiến tranh - phương tiện trong văn hóa quân sự Việt Nam, gồm ba chương, trình bày những nội dung chủ yếu của chiến tranh Nhân dân Việt Nam, tổ chức quân sự và binh khí, kỹ thuật, trang bị của quân đội.

Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu về phương pháp trong văn hóa quân sự Việt Nam, gồm hai chương, trình bày những vấn đề lớn về tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.