Trang chủ Sách sắp xuất bản Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu một số vấn đề về: cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về sở hữu, quản lý và sử dụng đất trong kinh tế thị trường; thực trạng sở hữu, quản lý và sử dụng đất trong những năm đổi mới ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam.