Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 288 trang

Giá tiền:47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Đây là một tư liệu quý giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.