Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

tu tuong 273Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Nhân dân ta. Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay do TS. Nguyễn Thế Phúc biên soạn nhằm góp phần làm sáng tỏ những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị.

Cuốn sách nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về văn hóa dân chủ và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ; con đường và các nhân tố hình thành văn hóa dân chủ; đánh giá thực tiễn văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng thực hành văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Nội dung cuốn sách trình bày quan niệm về văn hóa dân chủ, đem lại những luận chứng có cơ sở về bản chất và đặc điểm của văn hóa dân chủ, về sự hình thành và phát triển văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam. Tác giả còn đi sâu nghiên cứu về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị, nhấn mạnh quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ và xây dựng văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách cũng bước đầu nêu vấn đề thực hành văn hóa dân chủ trong Đảng, trong nhà nước pháp quyền, trong cải cách hành chính và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, trình bày một cách khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kế thừa những thành quả đạt được của các nhà nghiên cứu đi trước tác giả để hình thành một định nghĩa khoa học về văn hóa dân chủ. Đồng thời làm rõ văn hóa dân chủ gồm những bộ phận nào và phương diện gì? Những yếu tố như: thái độ, năng lực, biết dân chủ, hiểu pháp luật, nhận thức, các kỹ năng và thế ứng xử, nhu cầu đã trở thành một giá trị nhân cách của người có văn hóa dân chủ hay chưa? Làm rõ sự giống và khác nhau giữa văn hóa dân chủ - văn hóa chính trị - văn hóa pháp luật - văn hóa công dân? Văn hóa dân chủ thuộc loại hình văn hóa nào? Làm thế nào để biết được một hành động có văn hóa dân chủ, và thước đo của văn hóa dân chủ là gì? Nội dung cuốn sách cố gắng trả lời thỏa đáng ba vấn đề cơ:

Thứ nhất, văn hóa dân chủ và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ là gì? Con đường và các nhân tố để hình thành văn hóa dân chủ như thế nào?

Thứ hai, đánh giá về thực tiễn văn hóa dân chủ ở Việt Nam nói chung và văn hóa dân chủ của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới.

Thứ ba, đưa ra phương hướng và các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng thực hành văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.

Hiện nay, thực trạng văn hóa dân chủ ở nước ta còn nhiều bất cập, một trong những bất cập đó là dân chủ còn hình thức, tình trạng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân nhiều địa phương còn phổ biến. Vì vậy, cần có những giải pháp khoa học để đưa văn hóa dân chủ vào trong hoạt động chính trị, làm cho dân chủ thực sự trở thành một thứ văn hóa thấm sâu vào trong đời sống xã hội. Muốn vậy, cách tốt nhất là phát động phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó để xây dựng văn hóa dân chủ và văn hóa dân chủ chỉ có thể phát triển tốt qua các phong trào thi đua. Đó chính là những lời dạy thực sự khoa học của Hồ Chí Minh. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh".

Cung cấp nhiều nội dung mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở nước ta hiện nay xứng đáng được đánh giá là công trình nghiên cứu lớn, đánh dấu bước phát triển mới trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ sở để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, hiểu sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Người. Cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng thực hành văn hóa dân chủ ở nước ta hiện nay.