Trang chủ Sách sắp xuất bản Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung cuốn sách, trình bày những vấn đề chung về xã hội hóa giáo dục, từ đó đi sâu phân tích thực trạng, những vấn đề đặt ra và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục, một cách sâu sắc, toàn diện hơn về chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở nước ta hiện nay.