Trang chủ Pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

quy dinh ve xu phat 247Số trang: 92 trang

Giá tiền: 17.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Luật biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21-6-2012. Luật gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Việt Nam.
Nội dung cuốn sách Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 3 Nghị định và Thông tư đã được Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm:

- Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13-3-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24-9-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.