Trang chủ Sách sắp xuất bản Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề

Cuốn sách nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối liên hệ giữa Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ. Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều phần viết riêng biệt, tập hợp trong thể thống nhất theo trình tự lịch sử đi sâu phân tích một số vấn đề nổi bật trên cơ sở khai thác các nguồn tài liệu từ nhiều phía.