Trang chủ Sách sắp xuất bản Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)

Cuốn sách là một công trình khoa học được hoàn thiện và phát triển từ luận án tiến sĩ của của TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, được Giải ba Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ XVI (năm 2015), phác họa bức tranh ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thời Nguyễn. Mối quan hệ này trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1802 - 1858, quan hệ ngoại giao giữa nhà Nguyễn và nhà Thanh; Giai đoạn 1858 - 1885, có thêm sự xuất hiện của thực dân Pháp. Nét bao trùm cả hai giai đoạn là nhà Nguyễn luôn giữ một nguyên tắc bất biến là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia.