Trang chủ Các ấn phẩm khác Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam

Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam

cac mo hinh 59.jpgTác giả: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Số trang: 166 trang

Xuất bản: Tháng 8-2017

Giá tiền: 37.000 đồng

Cuốn sách cung cấp tư liệu về mô hình tuyển dụng, cơ chế tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan các vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng công điển hình trên thế giới. Chương 2 phân tích về thực tiễn các mô hình tuyển dụng theo hệ thống chức nghiệp, mô hình tuyển dụng theo hệ thống vị trí việc làm, mô hình tuyển dụng hỗn hợp của một số quốc gia điển hình trên thế giới. Chương 3 giới thiệu thực tiễn triển khai mô hình tuyển dụng công chức ở Việt Nam theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầu hội nhập ở nước ta hiện nay.