Trang chủ Sách sắp xuất bản Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng, có kế thừa những nội dung của các tập bài giảng Xây dựng Đảng trước đây. Cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chương II: Kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chương III: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng.

Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.