Trang chủ Sách sắp xuất bản Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản

Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một cách tổng thể quy luật và đặc điểm thay đổi, phát triển của các phương tiện xuất bản cũng như quy trình xuất bản trong điều kiện truyền thông số; phân tích những vấn đề và thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình xuất bản, chỉ ra những nhân tố gây trở ngại đối với sự phát triển của ngành xuất bản và đề xuất các giải pháp xử lý mang tính tham khảo thiết thực.