Trang chủ Sách sắp xuất bản Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Cuốn sách là tài liệu quý cho các cấp, các ngành, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục cũng như tất cả mọi người trong quá trình học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.