Trang chủ Sách sắp xuất bản Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)

Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)

Giáo trình được biên soạn theo khung chương trình quy định cho học phần Chính sách dân tộc và tôn giáo, gồm 3 bài:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Bài 2: Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Bài 3: Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.