Trang chủ Sách sắp xuất bản Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị

Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị

Nội dung cuốn sách nhằm tạo lập một “khung” định hướng, hệ thống, trình tự từng vấn đề và gợi mở những điểm cốt yếu nhất; để qua đó mỗi giảng viên, báo cáo viên và học viên nâng cao hơn chất lượng hướng dẫn, học tập các chương trình lý luận chính trị.