Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật an toàn thông tin mạng

Luật an toàn thông tin mạng

Nội dung cuốn sách gồm 54 Điều 8 Chương quy định về Luật an toàn thông tin mạng.

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Bảo đảm an toàn thông tin mạng

Chương III: Mật mã dân sự

Chương IV: Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng

Chương V: Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng

Chương VI: Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng

Chương VII: Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng

Chương VIII: Điều khoản thi hành.