Trang chủ Sách sắp xuất bản Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Nội dung cuốn sách được biên soạn công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ lập trường mácxít - lêninnít, thái độ, tình cảm trân trọng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Xôviết, đối với V.I. Lênin vĩ đại; là món quà thiết thực kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Cuốn sách khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay.