Trang chủ Sách sắp xuất bản Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và góp phần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước