Trang chủ Các ấn phẩm khác Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

tac pham nha nc2017Tác giả: TS. Lê Trọng Tuyến - TS. Hà Đức Long (Đồng chủ biên)

Số trang: 172 trang

Giá tiền: 40.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và cách mạng xã hội trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”; việc vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần 1: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn ra đời của tác phẩm; những nội dung cơ bản về nhà nước và cách mạng trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”;

- Phần II: trình bày các quan niệm, những nhân tố tác động đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và những nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.