Trang chủ Pháp luật Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

luat thuong mai1120147Số trang: 648 trang

Giá tiền: 132.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2006 và nội dung 22 Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành luật này kể từ năm 2006 đến nay liên quan đến các vấn đề như: nhãn nhiệu hàng hóa, hòa giải tranh chấp thương mại, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; thương mại điện tử;...