Trang chủ Các ấn phẩm khác Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

tri thuc112017Tác giả: TS. Nguyễn Thắng Lợi

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 54.000đ

Xuất bản: Tháng 10-2017

Cuốn sách cung cấp một số khái niệm chung về tri thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ mới; cũng như những quan điểm, chủ trương của Đảng về trí thức và công tác trí thức; việc triển khai, phát triển công tác trí thức trong những năm đầu đổi mới (1986-1996) cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2015). Nội dung sách nêu bật những thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong việc xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I: Trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới;

Chương II: Đội ngũ trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đầu đổi mới (1986-1996);

Chương III: Đội ngũ trí thức Việt Nam và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2015);

Chương IV: Thành tựu – hạn chế và một số kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.