Trang chủ Văn hóa, xã hội Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

bien doi112017Tác giả: TS. Võ Thị Mai Phương (Chủ biên)

Số trang: 312 trang

Giá tiền: 104.000đ

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào tỉnh Đắk Lắk thông qua khía cạnh văn hóa tinh thần, nêu lên những đặc điểm văn hóa của tộc người, nhấn mạnh đến sự thay đổi bắt đầu từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đổi mới đất nước năm 1986. Từ kết quả nghiên cứu, cuốn sách cũng đã từng bước làm rõ những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và xu hướng biến đổi của nó. Cuốn sách cũng nêu lên các giá trị văn hóa tinh thần của người Hmông. Cuốn sách nêu ra giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Hmông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập hiện nay.