Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam

Giáo trình chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam

giao trinh chinh sach122017Tác giả: TS. Đỗ Đức Quân,TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm (Đồng chủ biên)

Số trang: 200 trang - Giá tiền: 48.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những nguyên lý cơ bản của quá trình chính sách kinh tế - xã hội, giới thiệu cho người học những kiến thức khoa học về chính sách kinh tế - xã hội; quy trình xây dựng và thực thi chính sách kinh tế - xã hội.

Cuốn sách được biên soạn dựa trên sự tham khảo các tài liệu, giáo trình về chính sách kinh tế - xã hội ở trong và ngoài nước; các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện hành, đồng thời bổ sung, tổng kết những vấn đề thực tiễn quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách kinh tế - xã hội cho sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công, đặc biệt là học viên hệ cử nhân chính trị.