Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

dang lanh dao122017Tác giả: TS. Phạm Đức Kiên

Số trang: 360 trang

Giá tiền: 74.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay, qua đó phục vụ cho việc tổng kết sự lãnh đạo của Đảng trong những năm đổi mới đất nước.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến năm 2000;

Chương II: Kết hợp kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ 2001 đến nay;

Chương III: Kết quả và những kinh nghiệm chủ yếu.