Trang chủ Các ấn phẩm khác Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

PHAT TRIEN DOI NGHU122017Tác giả: TS. Lương Trọng Thành

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 80.000 đồng

Xuấtt bản: Tháng 10-2017

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị, khảo sát về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại sáu trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Qua đó, làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung, đội ngũ cán bộ quản lý trường chính trị nói riêng; đồng thời làm rõ vị trí, vai trò, đặc trưng lao động; mô hình nhân cách của người cán bộ quản lý trường chính trị. Tác giả phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý cán bộ quản lý trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở các địa phương đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.