Trang chủ Các ấn phẩm khác Phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững

Phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững

PHAT TRIEN DOI NGHU122017Tác giả: Nguyễn Dũng Anh
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 98.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Cuốn sách trình bày có hệ thống khái quát chung những cơ sở lý luận và thực tiễn ngành thủy sản. Trên cơ sở khoa học, đánh giá thực trạng và rút ra nguyên nhân của những hạn chế ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, để thúc đẩy quá trình phát triển cuả ngành trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tác giả đã đưa ra những dự báo, mục tiêu, phương hướng và bảy nhóm giải pháp chủ yếu, đáng chú ý như: giải pháp về đầu tư hạ tầng các khu nuôi trồng thủy sản tập trung và dịch vụ hậu cần nghề cá; giải pháp đổi mới ứng dụng khoa học - công nghệ; giải pháp về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản;...