Trang chủ Pháp luật Luật bảo hiểm y tế hiện hành (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

Luật bảo hiểm y tế hiện hành (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

luat bao hiem 122017Tác giả: Quốc hội
Số trang: 136 trang
Giá tiền: 21.000 đồng
Xuất bản: Tháng 11-2017

Nội dung cuốn sách gồm có Luật bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 và Luật bảo hiểm y tế hiện hành (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015), trong đó:

- Ngày 13-6-2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 01-01-2015.

Ngày 25-11-2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017, sửa đổi Khoản 4 điều Điều 18 Luật bảo hiểm y tế.