Trang chủ Sách sắp xuất bản Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương với 717 câu hỏi trắc nghiệm; 264 câu hỏi tự luận; và 112 câu hỏi trả lời ngắn với hai hình thức chính là trắc nghiệm và tự luận. Các câu hỏi được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa để thuận lợi cho việc tham khảo; đồng thời các phương án trả lời với câu hỏi trắc nghiệm, hoặc gợi ý trả lời câu hỏi tự luận và câu hỏi ngắn được trình bày súc tích, dễ hiểu và sát với nội dung giáo trình chuẩn.