Trang chủ Sách sắp xuất bản Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Nội dung cuốn sách trình bày nghiên cứu thực tiễn triển khai công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam hơn ba thập niên qua kể từ khi tiến hành Đổi mới, nhận diện và dự báo những yêu cầu mới đặt ra đối với đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời gian tới, từ đó đề xuất các định hướng dài hạn và biện pháp triển khai đối ngoại đa phương của nước ta.