Trang chủ Sách sắp xuất bản Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc

Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc

Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận gây tranh luận tại Trung Quốc như: Quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa tự do mới; Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; Tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với “chủ nghĩa Mác phương Tây”; Những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại; Vấn đề bảo đảm quyền lợi cho nhóm xã hội dễ bị tổn thương; Các giai cấp, giai tầng mới xuất hiện trong thời đại kinh tế mới,... Những vấn đề trong cuốn sách là tập hợp các quan điểm cá nhân đang được nêu ra, tranh luận và cần được tiếp tục nghiên cứu.