Trang chủ Sách sắp xuất bản Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học, nghệ thuật có nội dung phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trong văn học và các loại hình nghệ thuật. Nội dung cuốn sách tập trung vào bốn chủ đề lớn:

- Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định đường lối của Đảng về văn học, nghệ thuật;

- Vạch trần âm mưu, thủ đoạn cùng các sản phẩm xấu, độc hại của các thế lực thù địch ở nước ngoài và phê phán những biểu hiện lệch lạc của văn học, nghệ thuật trong nước;

- Khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ bệ lãnh tụ từ các thế lực thù địch;

- Bảo vệ thành tựu của văn học cách mạng trong quá khứ và xây dựng nền văn nghệ của lực lượng vũ trang hiện nay.