Trang chủ Sách sắp xuất bản V.I. Lênin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

V.I. Lênin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nội dung cuốn sách tập hợp hơn 40 bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, làm rõ vai trò của V.I. Lênin là người kế tục, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại mới. Nội dung các bài viết nhằm nghiên cứu, tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản tư tưởng của V.I. Lênin trên các bình diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng kiểu mới, đối ngoại, an ninh, quốc phòng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được phân tích, đánh giá một cách khoa học - thực tiễn.