Trang chủ Sách sắp xuất bản Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Cuốn sách là kết quả của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.15/11-15 thuộc Chương trình KX.04/11-15 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”.

Kết cấu nội dung cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I trình bày cơ sở lý luận về giá trị, hệ giá trị nói chung và lý luận về giá trị văn hóa, hệ giá trị văn hóa nói riêng;

Chương II tập trung phân tích hệ giá trị Việt Nam truyền thống với 23 giá trị tập hợp theo 5 đặc trưng;

Chương III tìm hiểu sự biến động của hệ giá trị Việt Nam truyền thống trong giai đoạn hiện đại: những giá trị nào được bảo tồn, những giá trị nào đang mất đi; những thói hư, tật xấu (phi giá trị) nào đang phát sinh, gây tác hại và cần phát triển những giá trị nào để thay thế chúng...;

Chương IV đề xuất mô hình hệ giá trị định hướng cốt lõi toàn diện gồm 35 giá trị và mô hình hệ giá trị định hướng cốt lõi trọng điểm gồm 10 giá trị.