Trang chủ Pháp luật Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành (Luật năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013) và Nghị định hướng dẫn thi hành

Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành (Luật năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013) và Nghị định hướng dẫn thi hành

luat thi dua khen thuong 62Tác giả: Quốc hội

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 35.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2017

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013 là nội dung nhất thể hóa của các luật: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 (chỉ hợp nhất những nội dung trực tiếp sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.