Trang chủ Pháp luật Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

luat cac to chuc tin dung 62Tác giả: Quốc hội

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017. Luật gồm 10 chương và 163 điều quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.