Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)

Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật doanh nghiệp năm 2014 bản tiếng Việt và tiếng Anh. Ban tiếng Anh của cuốn sách chỉ có giá trị tham khảo. Luật gồm 10 chương, 213 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.