Trang chủ Pháp luật Luật Thủy sản

Luật Thủy sản

luat thuy san 72Tác giả: Quốc hội

Số trang: 144 trang

Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Luật Thủy sản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017. Luật gồm 9 chương và 105 điều quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.