Trang chủ Pháp luật Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017

luat co quan dai dien 92Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017. Luật gồm 6 chương, 36 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện. Những nội dung được in nghiêng và đánh dấu * trong cuốn sách là những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật số 19/2017/QH14), có hiệu lực thi hành từ 01-7-2018.