Trang chủ Pháp luật Luật quản lý nợ công

Luật quản lý nợ công

luat quan ly no cong 92Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 15.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2017

Luật quản lý nợ công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 - 11 - 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2018, thay thế cho Luật quản lý nợ công số 29/2009/QH12. Luật gồm 10 chương, 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.