Trang chủ Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

van de 92Tác giả: TS. Nguyễn Thị Nga

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 51.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1-2018

Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tích tình hình bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam trong những năm qua. Từ đó, đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay;

- Chương 2: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra về bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay;

- Chương 3: Một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.