Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án NCKH “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của NXB chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp”.

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án NCKH “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của NXB chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp”.

Ngày 7-3-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề án nghiên cứu khoa học (cấp cơ sở) “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp” do đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ nhiệm. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản chủ trì Hội đồng nghiệm thu.

quang canh bao ve2018

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề án.

Đề án nghiên cứu khoa học: “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp”, mã số KHBĐ (2017)-06 được nhóm các tác giả thực hiện trong năm 2017. Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo chính, Đề án được chia làm hai chương: Chương 1 - Thực trạng hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chương 2 - Phương hướng, giải pháp, kiến nghị chuyển hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp.

bao ve 2020182

Đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản - Chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến của Hội đồng Khoa học.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự nỗ lực cũng như thái độ nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm trong quá trình thực hiện Đề án nghiên cứu khoa học. Đề án Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản sang mô hình doanh nghiệp có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn, đặc biệt trong điều kiện Nhà xuất bản đang khẩn trương, quyết liệt triển khai và tổ chức thực thực hiện: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-1-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW, ngày 29-12-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Đề án đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và thực trạng hoạt động của các đơn vị làm công tác sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản: Trung tâm Tổ chức in, Nhà in Sự thật, Trung tâm Phát hành sách Hà Nội, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng, Cần Thơ và các Trung tâm Phát hành sách Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, Đề án đã đưa ra một số dự báo về xu hướng phát triển ngành xuất bản, yêu cầu đặt ra cấp thiết đối Nhà xuất bản; một số giải pháp, kiến nghị nhằm từng bước chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học bảo đảm đầy đủ 05 sản phẩm theo quy định của Đề án nghiên cứu khoa học cấp Ban Đảng (Bộ), gồm: Báo cáo Tổng quan; Kỷ yếu nghiên cứu khoa học; Báo cáo Tóm tắt; Bản tổng hợp ý kiến tọa đàm; Bản kiến nghị, Đề xuất.

bao ve 220181

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng biên tập thay mặt Hội đồng nghiệm thu Kết luận Hội nghị.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã nhất trí nghiệm thu Đề án Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp. Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung hoàn chỉnh các sản phẩm khoa học của Đề án, báo cáo Hội đồng Khoa học Các cơ quan Đảng Trung ương nghiệm thu chính thức.