Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

giao trinh 113Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 25.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Giáo trình gồm 9 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ;

- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

- Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);

- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);

- Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

- Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

- Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;

- Chương VIII: Đường lối đối ngoại.